Beleidsplan


Onze naam : Stichting Vrienden van Ons Huis Heemskerk

Fiscaal nummer:  8056 88 997

KvK nummer:41227099

NAW gegevens: Herman Heijermanslaan 79,1948 DK BeverwijkOnze naam : Stichting Vrienden van Ons Huis Heemskerk

Fiscaal nummer:  8056 88 997

KvK nummer:41227099

NAW gegevens: Herman Heijermanslaan 79,1948 DK BeverwijkHet beleidsplan wordt minimaal 1 maal per jaar met de bestuurders besproken en daar waar nodig bijgesteld en verlengd met 12 maanden.


Het eerste beleidsplan is opgesteld met al voornaamste doel in aanmerking te komen voor de ANBI status van onze stichting. Wij zijn van mening dat met deze status, wij beter in staat zijn om gestelde doelen te behalen.

Het hoofd en enige doel van dese stichting is: geheel belangeloos financiële  middelen inzamelen ten behoeve van de bewoners van het woonhuis en het logeerhuis in Heemskerk aan de Bartokstraat/Griegstraat = Stichting Ons Huis Heemskerk Respijtzorg.


  • Per 9 december 2019 heeft het huidig bestuur de Stichting Vrienden van Ons Huis Heemskerk overgenomen
  • Ons beleid is vastgelegd in de statuten van de stichting
  • Wij werken met een postadres van onze penningmeester, J. Bakkum zie bovenstaand
  • Het bestuur verricht haar werkzaam heden volledig op vrijwillige basis, zonder onkosten vergoedingen. Uiteraard zullen kosten derden wel kunnen worden gedeclareerd en worden opgenomen in de administratie
  • De beoogde ontvangen donaties zullen ter beschikking worden gesteld aan het bestuur van het logeerhuÍs en woonhuls,
  • Het bestuur zal er op toezien, dat de gelden worden besteed aan het vooraf bepaalde doel, aanschaf zal gedaan worden door onze stichting zelf
  • Doelen worden zoveel mogelijk met de bestuurders van Stichting Ons Huis Heemskerk Respijtzorg vooraf besproken
  • Communicatíe naar buiten willen wij via onze website doen, maar ook via mailing en spontane acties. Binnen onze regio willen wij ook zoveel mogelijk werken met vaste donateurs
Op een vastgesteld moment wordt de jaarlijkse financiële balans opgesteld en vindt daar een schrÍftelijk verslag van plaats. Hierin zullen alle inkomsten en uitgaven worden vastgelegd.